کسي آنلاين هست؟

.

.

.

.

.

.

حوصلم سر رفته!

هرکى هست بياد راجع به ايدئولوژي رفتارهاي ساختار گرايانه از مسير هاى پست مدرن پوپوليستى در اجتماعات توسعه يافته با رويکرد انتقادى مکتب امپرياليستي از ديد روشن فکرهاى غربي و افراط گراهاى سورئال بحث کنيم!

 

منبع : کاشیفرنیا |حوصلم سر رفته!!!
برچسب ها :