فقط در زبان فارسيه که ميشه ۱۹تا فعل رو کنار هم گفت:

 

 

 

داشتم ميرفتم ديدم گرفته نشسته گفتم بذار بپرسم ببينم مياد نمياد ديدم ميگه نميخوام بيام بذار برم بگيرم بخوابم!

 

نه فاعلي نه مفعولي نه قيدي نه صفتي!

يکي بخواد اينو به انگليسي ترجمه کنه رباط صليبي مغزش پاره ميشه!!؟؟؟؟

منبع : کاشیفرنیا |فعل مفعول فارسی!!!
برچسب ها :